Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyreglement Boer Sport 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): 

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Boer Sport registreert; 
Reglement: dit privacyreglement; 
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

1. Toelichting op het Reglement 

Boer Sport mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Boer Sport de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Boer Sport worden verwerkt; 
• te melden wie de gegevens kunnen inzien; 
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. 

Boer Sport vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Boer Sport in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Boer Sport expliciet om uw toestemming moet vragen.


 1. De persoonsgegevens die Boer Sport gebruikt en het doel van het gebruik

Boer Sport verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Boer Sport of als u via het contactformulier contact met ons opneemt. Boer Sport verzamelt naam, e-mailadres en IBAN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Boer Sportsluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen; 
  • onze dienstverlening te kunnen leveren; 
  • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; 
  • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies 

Boer Sport houdt IP-adressen bij van klanten en andere bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om:


 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt; 
  • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren; 
  • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren; 
  • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt; 
  • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Er zijn verschillende soorten cookies. Boer Sport heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgtBoer Sport door (bij uw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kunt u intrekken door de instellingen te wijzigen in de door u gebruikte browser.

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Boer Sport verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Boer Sport -organisatie, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht; 
  • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Boer Sportmet u heeft gesloten; 
  • u daarvoor toestemming heeft gegeven, zoals toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Boer Sport verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Boer Sport  worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Boer Sport beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Boer Sportom in te loggen in het digitale systeem; 
  • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Boer Sportten aanzien van alle aan Boer Sport verstrekte persoonsgegevens; 
  • technische maatregelen door Boer Sport overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Boer Sport hanteert een termijn van twee jaar na de laatste verleende aankoop, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Boer Sport zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 1. Uw rechten als betrokkene
 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel. 
  • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. 
  • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; 
  • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 
  • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie. • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar Info@Boersport.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Boer Sport.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Boer Sport  en probeert Boer Sport er samen met u uit te komen. 

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Boer Sport ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Boer Sport.

Privacyreglement Boer Sport versie Maart 2019

WhatsApp chat